Mobilny punkt pomocy medycznej

Mobilny punkt pomocy medycznej

Fundacja Signum Caritatis przy współpracy z Caritas Archidiecezji Poznańskiej realizuje na terenie Poznania projekt pt.: „Mobilny punkt pomocy medycznej”. Konkurs na realizację tego rodzaju zadania ogłosiło Miasto Poznań, które w znacznej mierze je współfinansuje. Celem projektu jest prowadzenie mobilnego punktu pomocy medycznej i doradztwa medycznego. Potencjalni pacjenci są przyjmowani w ambulansie medycznym przez wykwalifikowaną kadrę - lekarza i pielęgniarkę. Punkt pomocy świadczy swoje usługi 5 godzin tygodniowo, w okresie od stycznia do grudnia 2020 r., średnio 3-4 razy w miesiącu (najczęściej w poniedziałki).

 

Projekt „Mobilny punkt pomocy medycznej” jest skierowany do osób wykluczonych społecznie ze względu na małą życiową zaradność, niskie dochody lub ich brak (ubóstwo), które nie są w stanie samodzielnie uzyskać dostępu do świadczeń medycznych oraz podstawowych leków. Dotyczy zwłaszcza osób bezdomnych, ale także seniorów.  W ramach mobilnego punktu pomocy medycznej świadczone jest poradnictwo medyczne, diagnoza i doraźna pomoc w stanach chorobowych, a także kierowanie do odpowiedniej placówki medycznej w przypadkach wymagających natychmiastowej interwencji specjalistycznej/szpitalnej.

 

Mobilny punkt współpracuje z ogrzewalnią przy ul. Krańcowej w Poznaniu, gdzie uczestnicy projektu mogą skorzystać z łaźni, wymiany odzieży, porad pracownika socjalnego, ewentualnie terapeuty. Ponadto współpracuje z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, a także poznańskimi streetworkerami pracującymi wśród osób bezdomnych.

 

Stacjonuje przy poznańskich jadłodajniach, ogrzewalni, odwiedza poznańskie koczowiska oraz inne miejsca niemieszkalne w tym m. in.: pustostany, działki, altany. W razie potrzeby podjeżdża do osób zgłoszonych indywidualnie przez mieszkańców Poznania. Takie zgłoszenia można dokonywać pod numerem telefonu: 61 835 68 67 od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 15:00.  

 

 

Zadanie jest dofinasowane ze środków budżetowych Miasta Poznania.