Regulamin sklepu

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

FUNDACJI SIGNUM CARITATIS

ROZDZIAŁ I

§1

Wyjaśnienie wyrażeń użytych w regulaminie

 1. Sprzedający – Fundacja Signum Caritatis z siedzibą w Poznaniu przy ul. Rynek Wildecki 4A (61-546 Poznań), wpisana do rejestru przedsiębiorców oraz do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem 0000341511, NIP 7831667130, REGON 301551106.
 2. Regulamin – niniejszy dokument określający zasady świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego, którego operatorem jest Fundacja Signum Caritatis.
 3. Sklep internetowy/Sklep– internetowa platforma handlowa umieszczona pod adresem http://www.signumcaritatis.pl .
 4. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej posiadająca zdolność do czynności prawnych, korzystająca ze Sklepu internetowego.
 1. Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonującą zakupów w Sklepie internetowym w zakresie niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową
 1. Konto Klienta– udostępniona przez Sprzedającego Klientowi przestrzeń w Sklepie internetowym, za pomocą której Klient wprowadza dane do Sklepu internetowego i administruje wprowadzonymi danymi.
 2. Login – oznaczenie Klienta (ciąg znaków) określone przez Klienta w chwili tworzenia Konta Klienta, umożliwiający późniejszą jego identyfikację.
 3. Hasło – ciąg znaków wybranych przez Klienta, który powinien składać się z co najmniej 8 znaków umożliwiający logowanie się do Konta Klienta.
 4. Usługi – wszelkie świadczenia wykonywane przez Sprzedającego na rzecz Klientów za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 5. Punkt Odbioru – miejsce, w których odebrać można zamówienie zrealizowane przez Sprzedającego.

§ 2

Przedmiot Regulaminu

Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego, w szczególności dokonywania za jego pośrednictwem zamówień na produkty, ich dostarczania Klientowi, dokonywania płatności za zamówione produkty, odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

§ 3

Wymagania techniczne niezbędne do skorzystania z usług Sklepu internetowego

 1. Do korzystania ze Sklepu internetowego niezbędne jest dostęp do sieci Internet oraz urządzenia, na którym prawidłowo zainstalowana została przeglądarka internetowa Microsoft Internet Explorer w wersji co najmniej 8.0 lub Mozilla Firefox w wersji co najmniej 28 lub inna przeglądarka odpowiadająca parametrami dwóm wyżej wymienionym. Przeglądarka powinna być skonfigurowana w taki sposób aby obsługiwać skrypty Java Script. Na urządzeniu, z którego Klient korzysta w celu korzystania z usług Sklepu internetowego powinno być zainstalowane oprogramowanie Adobe Flash Player w wersji 9.0 lub nowszej. Klient powinien posiadać właściwie skonfigurowane i aktywne konto poczty elektronicznej.
 2. W celu właściwego świadczenia Usług Sprzedający korzysta z plików cookie (informacji zapisywanych przez serwer na komputerze Klienta, które odczytywane są przy każdym połączeniu się przeglądarki internetowej). Wskazane pliki są niezbędne do właściwego świadczenia usług przez Sprzedającego. Pliki cookies mogą być w każdym czasie usunięte przez Klienta z pamięci jego komputera. Klient może także w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików, może to jednak spowodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu.

§ 4

Postanowienia ogólne

 1. Klient może bezpłatnie pobrać niniejszy Regulamin, a także utrwalić go i odtworzyć.
 2. Klientowi zakazane jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym lub wulgarnym. Klient zobowiązany jest do powstrzymania się od ingerowania w zawartość Sklepu internetowego oraz podejmowania jakichkolwiek innych działań, które mogłyby wpłynąć na prawidłowe działanie Sklepu internetowego.
 3. Klient uprawniony jest do korzystania ze Sklepu internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem.
 4. Kontakt ze Sprzedającym można uzyskać:
 • pod numerem telefonu ______________, fax. ___________________[o1] 
 • kierując korespondencję na adres: Fundacja Signum Caritatis, ul. Rynek Wildecki 4A, 61-546 Poznań,
 • wysyłając wiadomość e-mail na adres: kontakt@signumcaritatis.pl

 

§ 5

Produkty oraz ceny oraz główne cechy świadczenia Sprzedającego

 1. Wszystkie ceny i opisy produktów umieszczane są na stronie internetowej sklepu. Ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 2. Ceną wiążącą jest cena towaru podana na stronie sklepu internetowego w chwili składania zamówienia przez Klienta.
 3. Podane ceny nie obejmują kosztów dostawy. Koszty dostawy podawane są w trakcie składania zamówienia przez Klienta i zależą od wybranego sposobu dostawy, mogą także zależeć od wielkości zamówienia. Całkowity koszt zamówienia, na który składają się cena produktów oraz koszty dostawy, wskazany jest przed złożeniem zamówienia.
 4. Informacje o produktach umieszczone na stronach Sklepu internetowego nie stanowią ofert, lecz są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 5. Sprzedający może prowadzić akcje promocyjne oraz wyprzedaże. Promocje nie podlegają łączeniu, chyba, że co innego wynika z regulaminu danej promocji.
 6. Sprzedający jest zobowiązany do dostarczenia rzeczy bez wad.

§ 6

Konto Klienta

 1. Zamówienia w Sklepie internetowym mogą być składane zarówno przez Klientów posiadających Konto Klienta, jak i przez Klientów, którzy takiego konta nie posiadają.
 2. Założenie Konta Klienta jest nieodpłatne.
 3. W celu założenia Konta Klienta Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny umieszczony w zakładce „zarejestruj się” na stronie pod adresem: http://signumcaritatis.pl/logowanie.php poprzez wpisanie swojego: imienia, nazwiska, adresu (tj. ulicy, numeru domu lub mieszkania, kodu pocztowego, miasta, kraju zamieszkania), numeru telefonu, adresu e-mail, wprowadzenie wymyślonego przez siebie hasła oraz jego ponowne wprowadzenie oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do prawidłowego świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym do realizacji zamówień Klienta.
 4. Wprowadzenie innych danych wskazanych w formularzu rejestracyjnym nie jest wymagane do utworzenia Konta Klienta.
 5. Na stronie, na której umieszczony został formularz rejestracyjny Klient może także wskazać czy chce otrzymywać faktury VAT – w tym celu powinien wybrać opcję „Proszę o wystawienie faktury VAT” oraz podać firmę oraz numer NIP. Podanie firmy oraz numeru NIP oznacza, że Klient nie dokonuje zakupu jako Konsument. Klient może także wskazać inny adres dostaw – w tym celu powinien wybrać opcję „Inny adres dostawy” i uzupełnić formularz odpowiednimi danymi. Klient może także zażyczyć sobie otrzymywanie newsletteru – w tym celu powinien zaznaczyć opcję „Chcę otrzymywać newsletter”. Następnie w celu założenia Konta Klienta klient powinien wybrać polecenie „Potwierdź”.
 6. Zakazane jest udostępnianie przez Klienta hasła dostępu osobom trzecim. W przypadku stwierdzenia udostępnienia hasła osobom trzecim Klient może utracić dostęp do Konta Klienta.
 7. W przypadku, w którym Klient chciałby usunąć Konto Klienta ze Sklepu internetowego na adres: pomoc@signumcaritatis.pl[o2] , z adresu e-mail podanego w trakcie zakładania Konta Klienta powinien przesłać prośbę o usunięcie Konta Klienta.
 8. Konto zostanie także usunięte po powzięciu przez Sprzedającego wiadomości o śmierci Klienta.
 9. Konto Klienta może zostać zablokowane lub usunięte przez Sprzedającego w przypadku, w którym uzna działanie Klienta w ramach Sklepu internetowego za sprzeczne z dobrymi obyczajami, wpływające negatywnie na wizerunek Sprzedającego, Sklepu internetowego lub ich renomę, a także w sytuacji, w której działania takie byłyby szkodliwe dla Sklepu internetowego oraz w sytuacji jeżeli działania takie naruszałyby powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 10. Usunięcie Konta jest równoznaczne z rozwiązaniem z Klientem umowy o świadczenie usług drogę elektroniczną w trybie natychmiastowym.
 11. Klient, którego Konto zostało przez Sprzedającego zablokowane lub usunięte, może założyć nowe Konto wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Sprzedającego.

§ 7

Składanie zamówień

 1. Informacje o produktach oraz usługach dostępnych w ofercie Sklepu, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
 2. W celu złożenia zamówienia, Klient powinien wybrać produkt i wybrać polecenie „Dodaj do koszyka” wówczas Klient zostanie automatycznie przekierowany do Koszyka, a następnie może albo powrócić do wybierania kolejnych produktów poprzez wybór polecenia „Kontynuuj zakupy” albo przejść do finalizacji zamówienia. W przypadku finalizacji zamówienia Klient powinien wskazać ilość sztuk zamawianego produktu, wybrać sposób dostawy oraz sposób płatności i wybrać polecenie „Zamawiam”.
 3. W kolejnym kroku Klient powinien albo zalogować się na Konto Klienta, albo w przypadku, w którym nie posiada jeszcze Konta Klienta poprzez wybór polecenia „Nowy klient” powinien dokonać rejestracji (w sposób określony w § 6 Regulaminu) i następnie zalogować się na Konto Klienta albo złożyć zamówienie bez zakładania Konta Klienta.
 4. W przypadku posiadania Konta Klienta logowanie następuje poprzez wpisanie w formularzu logowania adresu e-mail oraz hasła podanych w trakcie zakładania Konta Klienta.
 5. Jeżeli Klient składa zamówienie bez zakładania Konta Klienta powinien po wyborze polecenia „nowy klient” Klient powinien wypełnić formularz poprzez wpisanie swojego: imienia, nazwiska, adresu (tj. ulicy, numeru domu lub mieszkania, kodu pocztowego, miasta, kraju zamieszkania), numeru telefonu, adresu e-mail, wprowadzenie wymyślonego przez siebie hasła oraz jego ponowne wprowadzenie oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do prawidłowego świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym do realizacji zamówień Klienta.
 6. Wprowadzenie innych danych wskazanych w formularzu rejestracyjnym nie jest wymagane do złożenia zamówienia bez zakładania Konta Klienta.
 7. Na stronie, na której umieszczony został formularz Klient może także wskazać czy chce jednocześnie założyć Konto Klienta. Wówczas powinien wprowadzić wymyślone przez siebie hasła, a następnie wprowadzić je ponownie.
 8. Klient może także wskazać czy chce otrzymywać faktury VAT – w tym celu powinien wybrać opcję „Proszę o wystawienie faktury VAT” oraz podać firmę oraz numer NIP. Podanie firmy oraz numeru NIP oznacza, że Klient nie dokonuje zakupu jako Konsument. Klient może także wskazać inny adres dostaw – w tym celu powinien wybrać opcję „Inny adres dostawy” i uzupełnić formularz odpowiednimi danymi. Klient może także zażyczyć sobie otrzymywanie newsletteru – w tym celu powinien zaznaczyć opcję „Chcę otrzymywać newsletter”. Następnie w celu założenia Konta Klienta klient powinien wybrać polecenie „Potwierdź”.
 9. W kolejnym kroku wyświetlona zostanie strona podsumowania zamówienia. W rubryce „Dodatkowe uwagi do zamówienia” Klient może wprowadzić dodatkowe informacje dla Sprzedającego. Poprzez wybór polecenia „Zmień zawartość zamówienia” Klient może powrócić do Koszyka. Poprzez wybór polecenia  „Zmień dane płatnika oraz adres dostawy” Klient może zmienić swoje dane lub adres dostawy.
 10. Po weryfikacji zamówienia oraz zaakceptowaniu regulaminu Sklepu internetowego na stronie „Podsumowanie” Klient składa zamówienie poprzez wybór polecenia „Potwierdź zamówienie”.
 11. Poprzez złożenie zamówienia Klient składa Sprzedającemu ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów. Wysłane przez Sprzedającego po złożeniu zamówienia, potwierdzenie złożenia zamówienia na adres e-mail podany przez Klienta stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty przez Klienta. Wiadomość Sprzedającego, o której mowa w poprzednim zdaniu stanowi jednocześnie potwierdzenie zawarcia umowy na odległość, o którym mowa w art. 21 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta. Klient powinien utrwalić i zachować powyższą wiadomość e-mail.
 12. Po wyborze polecenia „Potwierdź zamówienie”, w przypadku wybrania wcześniej opcji płatności z góry wyświetlona zostanie strona, z której Klient może pobrać wzór formularza przelewu lub powrócić do Sklepu poprzez wybór polecenia „Powrót do sklepu”. W przypadku wybrania wcześniej opcji płatności z góry Klient powinien opłacić zamówienie w wybrany przez siebie wcześniej sposób.
 13. Sprzedający może wprowadzić ograniczenie maksymalnej liczby sztuk danego towaru objętej jednym zamówieniem. Informacja o maksymalnej liczbie produktów danego towaru objętych jednym zamówieniem umieszczona będzie na stronie zawierającej informacje o danym produkcie.
 14. W przypadku niedostępności produktu zamówionego przez Klienta lub braku możliwości realizacji zamówienia z innych przyczyn, Klient zostanie poinformowany przez Sprzedającego o zaistniałej sytuacji pocztą elektroniczną – wysyłając informację na wskazany przez Klienta adres e-mail.
 15. W powyżej wskazanej sytuacji Klient może anulować zamówienie. Jeśli Klient dokonał zapłaty za zamówiony przedmiot z góry, Sprzedający zwróci Klientowi zapłaconą kwotę zgodnie z zasadami wskazanymi w § 13.
 16. Maksymalny czas realizacji zamówienia wynosi[MŁ3]  …………………………..
 17. Po dokonaniu wysyłki zakupionego towaru, Sprzedający w ramach realizacji umowy z Kupującym może przesłać Kupującemu na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący nie zobowiązany do jej wypełnienia.

§ 8

Zmiana zamówienia

 1. Do momentu wysłania przez Sprzedającego przedmiotu zamówienia do Klienta, Klient może dokonać zmian w zamówieniu, w tym zrezygnować z całości lub części zamówienia, dokonać zmiany adresu dostawy lub zmiany danych na fakturze. W przypadku rezygnacji z całości lub części zamówienia, w przypadku w którym zapłata nastąpiła z góry, zwrot ceny nastąpi na zasadach wskazanych w § 13 Regulaminu.
 2. Status zamówienia widoczny jest po zalogowaniu się do Konta Klienta w zakładce „Twoje zamówienia”.
 3. Zmiany w zamówieniu mogą być wprowadzane poprzez kontakt ze Sprzedającym za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem wskazanym na Stronach sklepu internetowego w zakładce „kontakt”.
 4. Zmiany zlecane będą dokonywane po zweryfikowaniu Klienta jako osoby, która złożyła dane zamówienie.
 5. Zmiana zamówienia zostanie potwierdzona przez Sprzedającego poprzez wysłanie informacji na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w trakcie składania zamówienia, a także widoczna będzie po zalogowaniu się do Konta Klienta i wybraniu polecenia „Szczegóły” widocznego w zakładce „Twoje zamówienia”.

 

§ 9

Formy płatności

 1. Jeżeli przedmiot zamówienia ma być dostarczony na terenie Polski Klient może dokonać zapłaty za zamówiony towar w następujący sposób:

a)       gotówką – podczas odbioru przedmiotu zamówienia w przypadku dostarczania go przez Pocztę Polską lub Kuriera,

b)       przelewem bankowym - przed odbiorem przedmiotu zamówienia dostarczanego przez Pocztę Polską albo Kuriera [o4] oraz w przypadku odbioru osobistego u Sprzedającego,

c)       w przypadku, w którym taka opcja była dostępna w chwili składania zamówienia: kartą płatniczą oraz poprzez płatności online w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez Sprzedającego – przed odbiorem przedmiotu zamówienia.

 1. Realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po otrzymaniu, przez Sprzedającego od podmiotu realizującego płatność, potwierdzenia poprawnego dokonania płatności.
 2. W przypadku zapłaty za zamówiony towar przelewem bankowym Klient powinien dokonać zapłaty w terminie 3 dni od dnia otrzymania od Sprzedającego potwierdzenia przyjęcia przez Sprzedającego zamówienia.
 3. Sprzedający prowadzi sprzedaż i realizuje wysyłkę wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Sprzedający nie realizuje przesyłek poza granice Rzeczpospolitej Polskiej.[o5] 

§ 9

Rabaty

 1. Klient może skorzystać z kodu rabatowego otrzymanego od Sprzedającego lub innego podmiotu, który nabył kod od Sprzedającego.
 2. Klient może skorzystać z kodu do końca okresu ważności danego kodu. Klient informowany jest o terminie ważności kodu w momencie udostępnienia mu danego kodu przez Sprzedającego lub poprzez umieszczenie informacji o terminie ważności na kuponie zawierającym numer kodu. Skorzystanie z kodu jest niemożliwe po upływie daty ważności danego kodu rabatowego.
 3. Kody rabatowy nie może być łączony z innym kodem rabatowym, o ile regulamin danej promocji dotyczącej innych kodów rabatowych nie stanowi inaczej.

§ 10

Dostawa

Przedmiot zamówienia może być dostarczony za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej bądź operatora pocztowego (w zależności od aktualnie udostępnionych na [o6] przez Sprzedającego możliwości) pod wskazany przez Klienta adres, do wybranego przez Klienta Punktu Odbioru.

§ 11

Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 24 czerwca 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.U. 2014 poz. 827 poz. 827) Konsument , który dokonał zakupu towarów lub zamówienia usług w Sklepie internetowym, może odstąpić od umowy bez podania przyczyn i bez ponoszenia kosztów (z zastrzeżeniem wynikającym z ust. 6 poniżej), w ciągu czternastu dni od dnia otrzymania zamówionego towaru, od daty otrzymania przez Konsumenta ostatniej części zrealizowanego zamówienia – jeżeli zamówienie jest realizowane w częściach, a w przypadku zamówienia usług od dnia zawarcia umowy. Dla zachowania czternastodniowego terminu wystarczające jest wysłanie przed jego upływem oświadczenia o odstąpieniu.
 2. Klient, o którym mowa w ust. 1 może odstąpić od umowy poprzez złożenie, w terminie wskazanym w ust. 1, pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy (Konsument może skorzystać ze wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu)
 3. W przypadku odstąpienia od umowy Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 1. W przypadku odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest do zwrotu produktu Sprzedającemu w stanie nie niewykraczającym poza konieczny do stwierdzenia charakteru produktu, jego cech i funkcjonowania.
 1. Zgodnie z treścią art. 38 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827), prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

a)       o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b)       w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c)       w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d)       w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

e)       w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f)        w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g)       w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

h)       w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

i)         w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

j)         o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

k)       zawartej w drodze aukcji publicznej;

l)         o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

m)    o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 1. Klient powinien dokonać zwrotu Sprzedającemu produktu  niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Sprzedający zwróci Klientowi uiszczoną przez niego kwotę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy.  Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 2. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia Sprzedającemu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Zwrot należności nastąpi na zasadach określonych w § 13 Regulaminu.
 3. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy koszt zwrotu towaru ponosi Konsument.
 4. Klient może zwrócić produkt:

a) w Punkcie Odbioru,

b) poprzez odesłanie ich na adres Sprzedającego.

§ 12

Reklamacje

 1. Sprzedający jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych produktów z umową. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu (dwóch) lat od daty wydania mu danego produktu przez Sprzedającego.
 2. Sprzedający w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 3. W celu rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedającego Klient będący Konsumentem powinien dostarczyć reklamowany produkt lub produkty wraz z dowodem zakupu tego produktu (produktów) do Sprzedającego i opisem reklamacji (wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu)
 4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta będącego Konsumentem – Sprzedający niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta, o którym mowa w zdaniu poprzednim, oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiana produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny Sprzedający zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 1. Klient, który nabył produkt w celu związanym bezpośrednio z jego działalnością zawodową lub gospodarczą (tj. niebędący Konsumentem) może złożyć reklamację stosownie do obowiązujących przepisów prawa. Odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ograniczona jest do wysokości kwoty, jaką Klient zapłacił za dany towar.

 

§ 13

Zwrot należności

 1. Sprzedający zwróci kwotę uiszczoną przez Klienta w przypadku:

a) odstąpienia przez Klienta od umowy,

b) anulowania opłaconego z góry zamówienia lub jego części,

c) uznania reklamacji i braku możliwości naprawy uszkodzonego produktu lub wymiany na nowy.

 1. Należność zostanie zwrócona Kupującemu na rachunek bankowy Klienta.
 2. W przypadku, w którym zwrot w sposób określony powyżej jest niemożliwy Sprzedający wezwie Klienta do podania danych niezbędnych do dokonania zwrotu.
 3. W dopuszczalnym przez prawo zakresie Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu, o którym mowa powyżej lub opóźnienie terminu zwrotu, jeżeli Klient pomimo wezwania go przez Sprzedającego nie wskaże numeru rachunku bankowego, na który ma nastąpić zwrot lub gdy nie przekaże Sprzedającemu wszystkich danych niezbędnych do dokonania zwrotu lub wskaże błędny numer rachunku, dane adresowe lub dane imienne.
 4. Jeżeli płatność za zamówienie została dokonana przez Klienta z rachunku bankowego, karty płatniczej lub karty kredytowej, które nie należały do niego, zwracana kwota zostanie przekazana na rzecz posiadacza rachunku bankowego, karty płatniczej lub karty kredytowej przy użyciu których Klient dokonał płatności.

§14

Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Signum Caritatis z siedzibą w Poznaniu przy ul. Rynek Wildecki 4A (61-546 Poznań), wpisana do rejestru przedsiębiorców oraz do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem 0000341511, NIP 7831667130, REGON 301551106.
 2. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych odpowiednio albo w procesie zakładania Konta Klienta albo w trakcie składania zamówienia – jeżeli nie posiada Konta Klienta.
 3. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak jest niezbędne dla świadczenia przez Sprzedającego na rzecz Klienta usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów za pośrednictwem Sklepu internetowego. Klient podający dane osobowe ma prawo dostępu do swoich danych, prawo ich poprawiania. Klient, który korzysta z Konta Klienta może dokonać czynności, o których mowa powyżej po zalogowaniu się na Konto Klienta, na stronie „Twój profil”.
 4. Administrator przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania i wykonywania umów sprzedaży produktów oferowanych za pośrednictwem Sklepu internetowego. Po uzyskaniu odrębnej zgody Klienta jego dane osobowe mogą być także przetwarzane w celach marketingowych, w tym w celu przesyłania informacji handlowych.

§15

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a zwłaszcza: ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93 wraz z późn. zm.), Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) o prawach konsumenta.
 2. Sklep internetowy wykorzystuje do pewnych funkcji pliki Cookies. Klient jest o tym informowany już przy pierwszym wejściu na stronę Sklepu internetowego i może nie wyrazić na to zgody w każdym dowolnym momencie korzystania ze Sklepu internetowego. Pliki cookies, to małe pliki tekstowe przechowywane na komputerze Klienta identyfikujące Klienta w sposób niezbędny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Pliki cookies nie ingerują w integralność systemu operacyjnego lub danych Klienta, nie służą do instalowania jakichkolwiek programów lub aplikacji, nie zmieniają też ustawień komputera. Pliki cookies działają pod warunkiem, że są akceptowane przez przeglądarkę i nie są usuwane z twardego dysku.
 3. Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sprzedającym a Klientem będą rozpatrywane przez sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964r., nr 43 poz. 296 ze. zm.). Za zgodą obu stron sprawa może zostać również skierowana na drogę postępowania polubownego.
 4. Spory pomiędzy Sprzedającym a Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedającego.
 5. Sprzedający zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego regulaminu. Zmiana regulaminu wchodzi w życie w terminie wskazanym przez Sprzedającego, jednak nie wcześniej niż po upływie 10 dni od dnia udostępnienia zmienionego regulaminu na stronie Sklepu internetowego. Dla zamówień będących w trakcie realizacji obowiązuje regulamin w brzmieniu z chwili złożenia zamówienia.
 6. Klient posiadający Konto Klienta przy pierwszym logowaniu na Koncie Klienta licząc od chwili wejścia w życie zmian zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian będzie równoznaczna z usunięciem przez Sprzedającego Konta Klienta, z którego korzystał Klient.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

 

..……………………………….

miejscowość, dnia

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

...............................................................

imię, nazwisko Klienta

..........................................................................................

adres zamieszkania

...............................................................

telefon kontaktowy

...............................................................

adres e-mail

 

NINIEJSZYM OŚWIADCZAM, ŻE ODSTĘPUJĘ OD UMOWY SPRZEDAŻY:

 

NAZWA PRODUKTU ORAZ SYMBOL PODANY NA STRONIE INTERNETOWEJ LUB NA ETYKIECIE:

 

 __________________________________________________________________________________

 

NUMER ZAMÓWIENIA _______________________________  ______________________________

 

KWOTA (PLN)______________________________

 

DANE DO ZWROTU NALEŻNOŚCI(nr rachunku, imię i nazwisko, adres):_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

UWAGI:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

…………………………………

data i podpis Klienta

 

 

 

INFORMACJE:

 1. Wypełniony i podpisany formularz prosimy wysłać na adres Fundacja Signum Caritatis z siedzibą w Poznaniu przy ul. Rynek Wildecki 4A (61-546 Poznań), z dopiskiem „zwrot”
 2. Klient, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny  i ponoszenia kosztów w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki z zamówionym przez Klienta towarem, wysyłając oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży do sprzedawcy. Do zachowania tego terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. Zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, w razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą.
 4. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Klient przesłał oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży towarów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2

 

..……………………………….

miejscowość, dnia

...............................................................

imię, nazwisko Klienta

..........................................................................................

adres zamieszkania

...............................................................

telefon kontaktowy

...............................................................

adres e-mail

 

FORMULARZ REKLAMACJI

 

 

NAZWA PRODUKTU ORAZ SYMBOL PODANY NA STRONIE INTERNETOWEJ LUB NA ETYKIECIE LUB METCE

_______________________________________________________________________________________

 

NUMER ZAMÓWIENIA

_____________________

 

ROZMIAR

_____________________

 

OPIS USZKODZENIA 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

DATA ZAUWAŻENIA USZKODZENIA

 

____________________________________

 

 

ŻĄDANIE KLIENTA

Klient (właściwe zaznaczyć):  

1.            wnosi o usunięcie wady, lub

2.            wnosi o wymianę rzeczy na wolną od wad, lub

3.            wnosi o obniżenie ceny (chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie), lub       

4.            odstępuje od umowy – o ile wada jest istotna (chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie).

 

 

DANE DO ZWROTU NALEŻNOŚCI

 

KWOTA ZWROTU (PLN)

_______________________________

 

DANE DO PRZELEWU (nr rachunku, imię i nazwisko, adres)

 

____________________________________________________________________

Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.  Niniejszy formularz ma charakter pomocniczy, Klient może złożyć reklamację w innej formie przesyłając ją na adres Sprzedającego:

 

Fundacja Signum Caritatis z siedzibą w Poznaniu przy ul. Rynek Wildecki 4A (61-546 Poznań). Klient zostanie poinformowany o wyniku rozpatrzenia reklamacji pisemnie, może zostać poinformowany także dodatkowo za pośrednictwem korespondencji e-mail.

…………………………………

data i podpis Klienta

 


 [o1]Należy uzupełnić, jeżeli faks jest wykorzystywany.

 [o2]adres do zweryfikowania

 [MŁ3]Przepisy ustawy wymagają zamieszczenia informacji o „sposobie i terminie spełnienia świadczenia przez przedsiębiorcę” Sugeruję zatem określić czas realizacji zamówienia.

 [o4]W jaki sposób powinna rozliczyć się osoba odbierająca zakupiony towar osobiście.

 [o5]Na stronie “Koszyka” znajduje się informacja, zgodnie z którą “ Sklep dostarcza produkty na terenie Unii Europejskiej oraz Szwajcarii i Norwegii. Maksymalna waga przesyłki wynosi 30kg.”

 

Moim zdaniem to dość ryzykowne w sytuacji, w której koszt dostawy - bez względu na miejsce do którego zamówiony towar jest dostarczany, jest taki sam ZAWSZE 15 złotych.

 

To może oznaczać, że w pewnych sytuacjach koszt będzie obciążał fundację.

 

Najlepiej gdyby koszt dostawy zależał od kraju, do którego dostawa jest realizowana albo odbywał się tylko na terenie Polski.

 [o6]Przepis do dodania w przypadku wysyłania przedmiotu zamówienia poza granice Polski